Dây chuyền máy kéo đồng đỏ

Theo yêu cầu khách hàng

Báo giá

Dây chuyền máy kéo đồng sợi

Theo yêu cầu khách hàng

Báo giá

Máy kéo đồng ống rỗng

Theo yêu cầu khách hàng

Báo giá

Máy nắn thẳng

Sản phẩm kích thước >10mm

Báo giá

Máy nắn thẳng

Sản phẩm kích thước

Báo giá

Máy tuốt

Tạo độ bóng sp

Báo giá

Phương pháp kéo thẳng

Kéo thẳng

Báo giá

Phương pháp kéo ngang

Kéo ngang

Báo giá

Khuôn kéo

Khuôn kéo sp

Báo giá